Pricacy2020-09-08T12:03:52+00:00

Terlouw Accountancy & Advies, gevestigd aan de Merwe Donk 54, 4207 XB Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens

www.terlouw-aa.nl
Merwe Donk 54
4207 XB Gorinchem
Tel: 06 48 20 26 21
P. Terlouw AA is de Functionaris Gegevensbescherming van Terlouw Accountancy & Advies, en bereikbaar via patrick@terlouw-aa.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Terlouw Accountancy & Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, al dan niet ten behoeve van de uitvoering van een opdracht die door jou aan ons is verstrekt
• Locatiegegevens
• Bankrekeningnummer
• BSN nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via patrick@terlouw-aa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Terlouw Accountancy & Advies verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om diensten voor je te verrichten zoals met je is overeengekomen.
• Terlouw Accountancy & Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Terlouw Accountancy & Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Terlouw Accountancy & Advies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Terlouw Accountancy & Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voor personen voor wie wij op basis van een opdrachtrelatie jaarrekeningen of belastingaangiften hebben verzorgd geldt dat wij na beëindiging van deze opdrachtrelatie de persoonsgegevens die wij in het kader van onze wettelijke bewaarplicht nog nodig hebben (o.a. uw persoonsgegevens zoals opgenomen in onze debiteurenadministratie) ten minste zeven jaar bewaren. De persoonsgegevens die wij in het kader van onze eigen wettelijke bewaarplicht niet meer nodig hebben bewaren we nog gedurende minimaal vijf jaar, om in het kader van toetsingen vanuit beroepsorganisaties of van mogelijke klachten te kunnen verantwoorden hoe wij de door jou aan ons verstrekte opdrachten hebben uitgevoerd en om je desgewenst ook na het beëindigen van de opdrachtrelatie nog behulpzaam te kunnen zijn, wanneer je vragen krijgt van bijvoorbeeld de belastingdienst die betrekking hebben op de periode waarin je een opdrachtrelatie met ons had.
Na verstrijken van de wettelijke termijn van zeven jaar voor onze eigen administratie of de termijn van vijf jaar in het kader van toetsingen of klachten, blijven je persoonsgegevens vaak nog beschikbaar in onze systemen, voor strikt interne doeleinden, zoals het kunnen benutten van voor jou uitgevoerde opdrachten als voorbeeld voor soortgelijke opdrachten, tenzij je aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.
Voor personen van wie wij gegevens hebben ontvangen, zonder dat er een opdrachtrelatie is of is ontstaan, worden de gegevens maximaal 12 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Terlouw Accountancy & Advies deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Terlouw Accountancy & Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Terlouw Accountancy & Advies je persoonsgegevens aan andere derden, zoals de Belastingdienst. Dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Terlouw Accountancy & Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terlouw Accountancy & Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, binnen een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar patrick@terlouw-aa.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
Terlouw Accountancy & Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Terlouw Accountancy & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via patrick@terlouw-aa.nl.

Terug naar de homepage >

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Bedankt voor het bezoeken van onze website. Terlouw Accoutancy gebruikt functionele en analytische cookies. Door de website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Oke